Các chuyên ngành được dự thi công chức thuế năm 2017 tại các cục thuế. Bao gồm các chuyên ngành sau đây
1 Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính
2 Dịch vụ tài chính
3 Hạch toán kế toán
4 Kế toán
5 Kế toán – Kiểm toán
6 Kế toán – Tin học
7 Kế toán công nghiệp
8 Kế toán doanh nghiệp
9 Kế toán tài chính
10 Kế toán tài chính ngân hàng
11 Kế toán tin học
12 Kinh doanh
13 Kinh doanh bảo hiểm
14 Kinh doanh dịch vụ
15 Kinh doanh du lịch
16 Kinh doanh quốc tế
17 Kinh doanh thương mại
18 Kinh doanh thương nghiệp
19 Kinh doanh thương nghiệp & dịch vụ
20 Kinh doanh và quản lý
21 Kinh tế
22 Kinh tế & quản lý công
23 Kinh tế chính trị
24 Kinh tế đầu tư
25 Kinh tế đối ngoại
26 Kinh tế Đông Nam Á học
27 Kinh tế du lịch
28 Kinh tế học
29 Kinh tế kế hoạch & đầu tư
30 Kinh tế kế toán kiểm toán
31 Kinh tế lao động & quản lý nguồn nhân lực
32 Kinh tế luật
33 Kinh tế ngoại thương
34 Kinh tế nông lâm
35 Kinh tế nông nghiệp
36 Kinh tế phát triển
37 Kinh tế quản lý công
38 Kinh tế tài chính
39 Kinh tế tài chính ngân hàng
40 Kinh tế thẩm định giá
41 Kinh tế thương nghiệp
42 Kinh tế tổng hợp
43 Kinh tế vận tải
44 Kinh tế vận tải biển
45 Kinh tế xây dựng
46 Lao động tiền lương
47 Luật
48 Luật Dân sự
49 Luật Hành chính
50 Luật học
51 Luật Kinh doanh
52 Luật Kinh tế
53 Luật Kinh tế và quốc tế
54 Luật Tài chính – ngân hàng – chứng khoán
55 Luật Thương mại
56 Luật Thương mại quốc tế
57 Marketing
58 Ngân hàng
59 Ngân hàng thương mại
60 Nghiệp vụ thuế
61 Ngoại thương
62 Quản lý doanh nghiệp
63 Quản lý hành chính công
64 Quản lý khách sạn
65 Quản lý kinh doanh
66 Quản lý kinh tế
67 Quản lý tài chính
68 Quản lý tài chính công
69 Quản trị
70 Quản trị chứng khoán
71 Quản trị doanh nghiệp
72 Quản trị du lịch khách sạn
73 Quản trị kinh doanh
74 Quản trị kinh doanh – Tài chính kế toán
75 Quản trị kinh doanh quốc tế
76 Quản trị kinh doanh thương mại
77 Quản trị kinh doanh tổng hợp
78 Quản trị marketing
79 Quản trị tài chính
80 Quản trị tài chính kế toán
81 Quản trị thương hiệu
82 Quản trị thương mại
83 Tài chính
84 Tài chính – Kế toán
85 Tài chính công
86 Tài chính doanh nghiệp
87 Tài chính kế toán
88 Tài chính kế toán các doanh nghiệp
89 Tài chính ngân hàng
90 Tài chính nhà nước
91 Tài chính quốc tế
92 Tài chính tiền tệ
93 Tài chính tiền tệ ngân hàng
94 Tài chính tiền tệ tín dụng
95 Tài chính tín dụng
96 Tài chính và kiểm soát
97 Thuế
98 Thương mại
99 Thương mại quốc tế
100 Tín dụng
101 Toán điều khiển kinh tế
102 Khác
Tham khảo từ các chuyên ngành được phép nộp hồ sơ thi công chức thuế 2017 tại Tp.HCM