BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2012
—————–

ĐỀ THI KIẾN THỨC CHUNG
(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế,
chuyên viên làm công nghệ thông tin, lưu trữ viên)
Thời gian: 180 phút

Câu 1.
Phân tích nhận định sau: Lĩnh vực kinh tế thường chứa đựng nhiều mâu thuẫn và chỉ có nhà nước mới có đủ thẩm quyền và khả năng giải quyết các mâu thuẫn đó?

Câu 2.
Cho biết vai trò của ngân sách nhà nước trong việc thực hiện công bằng xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội?

Câu 3.
1. Trình bày và phân tích nội dung văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức với nhân dân theo quy định tại luật cán bộ công chức hiện hành?

2. Nếu trở thành công chức thuế, a/c sẽ thực hiện nội dung này ntn trong 1 vị trí công việc cụ thể ( ví dụ công chức tại bộ phận kiểm tra thuế hoặc công chức tại bộ phận tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế )?

Câu 4.
Một trong những nhiệm vụ cơ bản của cơ quan thuế các cấp là tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của nhà nước, hỗ trợ ng nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Với hiểu biết của mình anh/chị hãy cho biết cơ quan thuế các cấp cần phải triển khai những công việc gì để thực hiện nội dung này?

——————