BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2012
—————–

ĐỀ THI KIẾN THỨC CHUNG
(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế,
chuyên viên làm công nghệ thông tin, lưu trữ viên)
Thời gian: 180 phút

Câu 1.
Phân biệt sự khác nhau giữa quản lý hành chính nhà nước về kinh tế và quản lý sản xuất kinh doanh? Lý do của sự phân biệt đó?

Câu 2.
Trình bày những nguyên tắc cơ bản quản lý ngân sách nhà nước?

Câu 3.
Trong điều 15 Luật cán bộ công chức năm 2008 quy định “Cán bộ công chức phải thực hiện cần, kiện, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ”, Anh/chị hãy phân tích quy định trên. Nếu được tuyển dụng vào làm công chức thuế, anh chị sẽ thực hiện quy định trên ntn?

Câu 4.
Trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế?

——————