BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014
—————–

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ
(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế)
Thời gian: 180 phút

Câu 1.
Theo quy định tại Luật quản lý thuế hiện hành, anh (chị) hãy trình bày các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế?

Câu 2.
Qua nghiên cứu Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) hiện hành. Anh (chị) hãy trình bày điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào?

Câu 3.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2013 của công ty sản xuất A như sau:
1. Công ty kê khai trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013:
– Tổng doanh thu tiêu thụ trong năm chưa có thuế GTGT: 60 tỷ đồng
– Tổng giá giá vốn của sản phẩm tiêu thụ: 29 tỷ đồng
– Chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính: 19 tỷ đồng
– Thu nhập từ hoạt động liên doanh với công ty C ở Việt Nam chưa nộp thuế TNDN: 6 tỷ đồng
2. Qua kiểm tra trực tiếp tại công ty A, cơ quan thuế xác nhận:
– Trong tổng giá vốn của sản phẩm tiêu thụ có 1 tỷ đồng vật tư tổn thất do thiên tai đã được bảo hiểm bồi thường; có 2 tỷ đồng tiền lương công nhân sản xuất đã hoạch toán chi phí nhưng không chi
– Trong chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính có:
+ Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 0,5 tỷ đồng
+ Phần trích khấu hao vượt mức quy định của Bộ Tài Chính: 0,6 tỷ đồng
– Các tài liệu khác công ty kê khai đúng
– Các khoản chi phí của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán qua ngân hàng. Công ty không được miễn thuế, giảm thuế TNDN, không có các khoản lỗ phát sinh từ năm trước, không trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN mà công ty phải nộp trong năm 2013? Biết rằng, thuế suất thuế TNDN năm 2013 là 25%.

Câu 4.
Qua nghiên cứu Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, Anh (chị) hãy cho biết:
1. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công bao gồm những thu nhập nào?
2. Trường hợp cá nhân A được Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả tiền lương hưu hàng tháng thì cá nhân A phải kê khai, tính thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền lương hưu này không? Giải thích?

——————————–