BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014
—————–

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ
(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế)
Thời gian: 180 phút

Câu 1.
Anh (chị) hãy trình bày căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân cư trú?

Câu 2.
Qua nghiên cứu Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) hiện hành. Anh/Chị hãy cho biết:
a. Thuế GTGT là gì?
b. Những điểm khác biệt căn bản của hai phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ thuế và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT?

Câu 3.
Qua nghiên cứu Luật quản lý thuế hiện hành, anh (chị) cho biết:
a. Người nộp thuế được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp nào? Thời gian quy định gia hạn nộp hồ sơ khai thuế?
b. Thẩm quyền gia hạn nộp thuế?

Câu 4.
Một doanh nghiệp có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm X như sau:
1. Doanh thu tính thuế thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm: 250.000.000.000đ
2. Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai: 220.500.000.000đ, trong đó:
– Chi phí quảng cáo, tiếp thị: 6.900.000.000đ
– Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu: 200.000.000đ
– Chi các loại tiền phạt vi phạm hành chính đã nộp: 420.000.000đ
– Chi trợ cấp khó khăn cho lao động nữ bằng nguồn quỹ phúc lợi: 180.000.000đ
– Các chi phí đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, các chi phí còn lại đủ điều kiện được trừ
3. Thu nhập khác:
– Thu nhập từ hoạt động liên doanh với nước ngoài: 2.400.000.000đ (sau khi đã trừ thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài với thuế suất 20%)
– Thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh với doanh nghiệp khác trong nước 150.000.000đ (đã nộp thuế TNDN ở nơi góp vốn)
Yêu cầu: Căn cứ vào những tài liệu đã cho hãy tính thuế TNDN theo quy định
Biết rằng: Thuế suất thuế TNDN 22%; trong năm doanh nghiệp không được miễn, giảm thuế.

——————