BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2012
—————–

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ
(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế)
Thời gian: 180 phút

Câu 1.
Qua nghiên cứu luật thuế thu nhập cá nhân anh (chị) cho biết:
1. Thế nào là cá nhân cư trú?
2. Cách xác định thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có những điểm khác biệt căn bản gì?

Câu 2.
Qua nghiên cứu luật thuế giá trị gia tăng anh chị cho biết:
1. Các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng?
2. Ý nghĩa của hoàn thuế giá trị gia tăng?

Câu 3.
Một doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong năm 2011 có số liệu kê khai tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp : 36000
2. Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai: 25000; trong đó:
– Giá vốn của hàng hóa bán ra: 15000
– Chi trả lãi tiền vay vốn tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu: 200
– Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2000
– Các khoản chi phí khác của doanh nghiệp đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ.
3. Thu nhập chịu thuế khác: 300
4. Doanh nghiệp hoạt động được 6 năm
5. Kỳ tính thuế của doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch.
Yêu cầu:
1. Xác định chi phí quảng cáo tiếp thị, khuyến mãi đc trừ khi tính thu nhập chịu
thuế? Giải thích cách tính?
2. Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm tính thuế? biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% và trong năm doanh nghiệp không được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp .

Câu 4.
Theo quy định của Luật quản lý thuế, người nộp thuế nộp thuế theo phuơng pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp nào?

——————