BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2012
—————–

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ
(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế)
Thời gian: 180 phút

Câu 1.
Trình bày trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế theo quy định của Luật quản lý thuế?

Câu 2.
Qua nghiên cứu Luật thuế giá trị gia tăng, anh/chị hãy so sánh nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng giữa đối tượng không chịu thuế và đối tượng chịu thuế suất 0%? Ý nghĩa của việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%?

Câu 3.
Một doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong năm 2011 có số liệu kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp như sau (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp: 45.000
2. Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai: 33.000 trong đó:
– Giá mua hàng hóa bán ra: 20.000
– Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ: 150
– Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị: 2.000
– Các khoản chi phí của doanh nghiệp đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp
– Các khoản chi còn lại đều đủ điều kiện được trừ
3. Thu nhập chịu thuế khác: 500 trong đó có 400 là thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài sau khi đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài với mức thuế suất 20%
Yêu cầu: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011? Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Trong năm doanh nghiệp không được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Câu 4.
Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân anh/chị hãy cho biết:
1. Người nộp thuế thu nhập cá nhân được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân phải thỏa mãn các điều kiện gì?
2. Tháng 6 năm 2011, bà A nhận thừa kế từ mẹ kế một mảnh đất ở Bình Dương. Sau khi hoàn tất các thủ tục nhận thừa kế, tháng 9 năm 2012, bà tặng một phần đất để xây nhà mẫu giáo cho trẻ em trong xã nơi bà đang sinh sống. Phần diện tích đất còn lại bà tặng lại cho con trai. Các thủ tục cho, tặng và chuyển giao quyền sử dụng đã được hoàn tất trong năm. Anh/chị hãy giải thích đối tượng

——————