BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014
—————–

ĐỀ THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THUẾ
(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế)
Thời gian: 180 phút

Câu 1.
Qua nghiên cứu Luật Quản lý thuế. Anh/Chị hãy cho biết:
a. Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế?
b. Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế khi cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế? Mục đích của việc phân loại hồ sơ hoàn thuế?

Câu 2.
Qua nghiên cứu Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành. Anh/Chị hãy:
a. Nêu 10 trường hợp thuộc diện đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng?
b. Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng có được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hay không?

Câu 3.
Công ty sản xuất TD kinh doanh trong năm tính thuế 2013 có tình hình kinh doanh như sau:
a. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 236 tỷ đồng
b. Chi phí thực tế phát sinh liên quan đến sản phẩm tiêu thụ:
– Giá vốn của sản phẩm tiêu thụ: 148 tỷ đồng, trong đó chi phí này có:
+ Giá trị vật tư tổn thất do thiên tai không được bồi thường: 2 tỷ đồng
+ Tiền lương của người lao động do Bảo hiểm Xã hội chi trả: 3,2 tỷ đồng
– Chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tài chính: 30 tỷ, trong chi phí này có 5 tỷ đồng là lãi vay vốn của ngân hàng để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu
– Các khoản chi phí của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán qua ngân hàng
c. Thu từ nợ khó đòi đã xóa nay đòi được: 4 tỷ đồng. Thu từ hoạt động liên doanh với Công ty K trong nước đã nộp thuế theo quy định của Luật thuế TNDN: 4 tỷ đồng
d. Công ty không được miễn thuế, giảm thuế TNDN, không có các khoản lỗ, không trích lập quỹ phát triển khoa học công nghệ. Trong năm 2013 công ty đã tạm nộp thuế TNDN 17 tỷ đồng
Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN mà công ty TD phải nộp và còn phải nộp trong năm tính thuế 2013? Biết rằng, thuế suất thuế TNDN năm 2013 là 25%.

Câu 4.
Anh/Chị hãy trìn bày các nguyên tắc của việc kê khai thuế, tính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế? Nêu hồ sơ khai thuế đối với loại thuế nộp theo tháng?

——————