Thông báo điều chỉnh nội dung kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016  (Kèm theo Công văn số 1468 /TCT-TCCB ngày 18 /4 /2017 của Tổng cục Thuế)

Căn cứ Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 2320/QĐ-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Quyết định số 2550/QĐ-BTC ngày 28/11/2016 về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Công văn số 17053/BTC-TCCB ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính về việc tuyển dụng công chức Văn thư, lưu trữ cho một số đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Tài chính; Công văn số 1727/BTC-TCCB ngày 10/02/2017 của Bộ Tài chính về việc bổ sung chuyên ngành đào tạo đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016; Công văn số 2297/BTC-TCCB ngày 22/02/2017 của Bộ Tài chính về việc bổ sung chuyên ngành đào tạo đăng ký dự tuyển ngạch Chuyên viên làm Công nghệ thông tin tại Cơ quan Tổng cục Thuế; Quyết định số 635/QĐ-BTC ngày 07/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chỉnh Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016, Tổng cục Thuế thông báo như sau:

I. Thông báo điều chỉnh quy định đối với thí sinh nộp Giấy Chứng nhận tốt nghiệp như sau:

“Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ đăng ký dự tuyển. Người dự tuyển được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học khi nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi có kết quả kỳ thi, nếu trúng tuyển thí sinh phải nộp đầy đủ văn bằng tốt nghiệp theo quy định.”

1. Đối với những trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học, sau Đại học đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển, xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2016: sau khi có kết quả kỳ thi, nếu trúng tuyển thí sinh phải nộp đầy đủ văn bằng tốt nghiệp theo quy định.

Trường hợp thí sinh đã nộp hồ sơ đợt 1, đợt 2 chỉ có giấy chứng nhận tốt nghiệp đã rút hồ sơ dự tuyển công chức do không bổ sung được bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học sau 15 ngày theo quy định tại Thông báo tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016 (Ban hành kèm theo Công văn số 5775/TCT-TCCB ngày 13/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc thông báo thi tuyển, xét tuyển công chức, tuyển dụng đặc biệt Tổng cục Thuế năm 2016): thí sinh có thể trở lại Cục Thuế nơi đăng ký dự tuyển để nộp lại hồ sơ dự tuyển theo quy định.

2. Đối với những trường hợp có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo quy định tại Thông báo tuyển dụng đợt 1 và đợt 2 của Tổng cục Thuế, có giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học, sau Đại học hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học (bằng tốt nghiệp sau thời điểm hết hạn nhận hồ sơ đợt 2-30/3/2017), chưa nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức: thí sinh được nộp hồ sơ dự tuyển công chức bổ sung.

3. Không thu bổ sung hồ sơ đối với những trường hợp có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học cấp trước ngày 30/3/2017.

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông báo tuyển dụng ngày 13/12/2016 (Kèm theo Công văn số 5775/TCT-TCCB nêu trên) và Thông báo tuyển dụng ngày 24/02/2017 (Kèm theo Công văn số 602/TCT-TCCB ngày 24/02/2017 của Tổng cục Thuế về việc thông báo bổ sung chuyên ngành đối với thí sinh dự tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2016) (file đính kèm)

II. Thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng bổ sung đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào Bộ Tài chính, Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế các tỉnh, thành phố:

1. Về thời gian:
Tiếp nhận hồ sơ bổ sung trong 03 ngày làm việc kể từ 8h00 ngày 22/5/2017 đến 17h00 ngày 24/5/2017.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:
– Đối với thí sinh dự tuyển vào Cơ quan Bộ Tài chính và Cơ quan Tổng cục Thuế: địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại phòng 804 – Trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế Tầng 8, Tòa nhà VTC Online, Số 18, Đường Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
– Đối với thí sinh dự tuyển vào 63 Cục Thuế còn lại: Nộp hồ sơ tại trụ sở văn phòng Cục Thuế (Sơ đồ được niêm yết tại trụ sở Cục Thuế hoặc Website của Cục Thuế).
Mọi liên lạc để có thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức qua số điện thoại: 04.3972.8351./.