Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trích đoạn Lời nói đầu – Hiến pháp 2013

Hiến pháp 2013 là văn bản không thể thiếu trong tập tài liệu trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Tại trích đoạn Lời nói đầu nêu trên có thể thấy Nhân dân Việt Nam đã xây dựng đến thời điểm này 05 bản Hiến pháp, bao gồm Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp 2013.

Kiến thức chung giới thiệu các bạn thí sinh thi công chức, viên chức một số câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung liên quan đến Lời nói đầu trong Hiến pháp 2013.

Tải ứng dụng kiến thức chung tại đây