Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu theo nguyên tắc

Tổ chức nào sau đây thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ là nhiệm vụ và quyền hạn của

Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng dân tộc là nhiệm vụ và quyền hạn của

Thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại là

Đề thi công chức thuế