UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021 với chỉ tiêu cần tuyển dụng là 97 chỉ tiêu, trong đó sở, ban, ngành 60 chỉ tiêu, UBND cấp huyện 37 chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, mục đích thi tuyển để tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, trình độ và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm còn thiếu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Các quy định về đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển; đối tượng không được đăng ký thi tuyển; hồ sơ đăng ký thi tuyển, chế độ ưu tiên; thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu và kinh phí; nội dung, hình thức thi tuyển; cách xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức được quy định cụ thể tại Kế hoạch số 33/KH-UBND.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thi tuyển công chức thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, chỉ tiêu biên chế và nhu cầu của cơ quan sử dụng công chức để tuyển dụng công chức; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và cạnh tranh theo vị trí việc làm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Hội đồng thi tuyển công chức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021 đạt kết quả, đảm bảo an toàn, đúng quy định tại Quy chế, Nội quy kỳ thi tuyển công chức được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng thời, lựa chọn, phối hợp với đơn vị có chức năng để tổ chức kỳ thi tuyển công chức đảm bảo theo đúng quy định.

Tải nội dung tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên tại đây

Kiến Thức Chung trân trọng giới thiệu.