Nhằm bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu so với biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, ngày 03/02/2021, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 376/KH-UBND về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức thi tuyển công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, đơn vị và phải đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo Đề án tinh giản biên chế được phê duyệt và phải thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người được tuyển dụng phải có trình độ chuyên môn, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm; có phẩm chất đạo đức; am hiểu chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực đăng ký tuyển dụng, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển theo vị trí việc làm còn thiếu của từng sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Số chỉ tiêu biên chế công chức đề nghị thi tuyển năm 2021 là 131 chỉ tiêu.Việc thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng: Thi trắc nghiệm (vào ngày 10/4/2021) và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (từ 8 giờ sáng ngày 24/4/2021).

Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Trong giờ hành chính của ngày làm việc từ ngày 17/02/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2021. Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm tại sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nào thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển trực tiếp vào sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện đó hoặc nộp tại Sở Nội vụ hoặc gửi theo đường bưu chính. Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng theo danh sách; trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

Địa điểm khai mạc kỳ thi và tổ chức thi tại Trường Cao đẳng Hải Dương.Tổ chức chấm thi xong trước ngày 02/5/2021;

File đính kèm: kehoachKH thi CC nam 2021 (1).pdf

Kiến thức chung trân trọng giới thiệu.