BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014
—————–

ĐỀ THI KIẾN THỨC CHUNG
(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế,
chuyên viên làm công nghệ thông tin, lưu trữ viên)
Thời gian: 180 phút

Câu 1.
Phương pháp hành chính là một trong những phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm và những trường hợp áp dụng của phương pháp này.

Câu 2.
Hệ thống ngân sách nhà nước bao gồm: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), ngân sách huyện (quận, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh), ngân sách xã (phường). Hãy chứng minh việc tổ chức ngân sách nhà nước thành nhiều cấp là một tất yếu khách quan và phụ thuộc vào cơ chế phân cấp quản lý hành chính.

Câu 3.
Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định như thế nào về nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

Câu 4.
Anh/Chị hãy cho biết đối với các trường hợp người nộp thuế khai sai số thuế, người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế có các quyền thực hiện các biện pháp nào?

——————