BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014
—————–

ĐỀ THI KIẾN THỨC CHUNG
(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế,
chuyên viên làm công nghệ thông tin, lưu trữ viên)
Thời gian: 180 phút

Câu 1.
Phương pháp kinh tế là một trong những phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm và những trường hợp áp dụng của phương pháp này.

Câu 2.
Tài chính công là gì? Anh (chị) hãy trình bày những chức năng của tài chính công.

Câu 3.
Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức 2008, có những ngạch công chức nào? Việc bổ nhiệm ngạch công chức phải đảm bảo những điều kiện nào? Việc bổ nhiệm ngạch công chức được thực hiện trong những trường hợp nào?

Câu 4.
Anh/Chị hãy cho biết, liên quan đến Pháp luật Thuế, Tổng cục Thuế có những nhiệm vụ chủ yếu nào? Đơn vị nào thuộc Tổng cục Thuế có nhiệm vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế?

——————