Tài liệu cần thiết ôn thi công chức thuế 2017

1. Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN)
Luật thuế TNCN 2007
Luật thuế TNCN sửa đổi 2012
Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 Luật số: 71/2014/QH13
Nghị định 65/2013/NĐ-CP
Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Thông tư 20/2010/TT-BTC
Thông tư 111/2013/TT-BTC
Thông tư 119/2014/TT-BTC
Thông tư 151/2014/TT-BTC
Thông tư 92/2015/TT-BTC

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN)
Luật thuế TNDN 2008
Luật thuế TNDN sửa đổi 2013
Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
Nghị định 218/2013/NĐ-CP
Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Nghị định 92/2013/NĐ-CP
Thông tư 119/2014/TT-BTC
Thông tư 151/2014/TT-BTC
Thông tư 78/2014/TT-BTC
Thông tư 96/2015/TT-BTC

3. Thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT)
Luật thuế GTGT 2008
Luật thuế GTGT sửa đổi 2013
Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 Luật số: 71/2014/QH13 Luật thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế sửa đổi 2016
Nghị định 92/2013/NĐ-CP
Nghị định 209/2013/NĐ-CP
Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Nghị định 100/2016/NĐ-CP
Thông tư 65/2013/TT-BTC
Thông tư 219/2013/TT-BTC
Thông tư 119/2014/TT-BTC
Thông tư 151/2014/TT-BTC
Thông tư 26/2015/TT-BTC
Thông tư 92/2015/TT-BTC
Thông tư 193/2015/TT-BTC
Thông tư 72/2014/TT-BTC
Thông tư 130/2016/TT-BTC

4. Quản lý thuế
Luật quản lý thuế 2006
Luật quản lý thuế sửa đổi 2012
Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
Luật thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế sửa đổi 2016
Nghị định 83/2013/NĐ-CP
Nghị định 109/2013/NĐ-CP
Nghị định 129/2013/NĐ-CP
Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Nghị định 12/2015/NĐ-CP
Nghị định 100/2016/NĐ-CP
– Thông tư 117/2012/TT-BTC
– Thông tư 156/2013/TT-BTC
– Thông tư 119/2014/TT-BTC
– Thông tư 151/2014/TT-BTC
– Thông tư 26/2015/TT-BTC
– Thông tư 38/2015/TT-BTC
– Thông tư 92/2015/TT-BTC
– Thông tư 127/2015/TT-BTC
– Thông tư 95/2016/TT-BTC
– Thông tư 130/2016/TT-BTC