Kỹ thuật làm bài tập thuế thu nhập doanh nghiệp trong đề thi công chức thuế

Trong đề thi công chức thuế năm 2014. Tất cả các cụm thi thuế, phần kiến chức chuyên ngành đều yêu cầu thí sinh căn cứ vào những tài liệu đã cho hãy tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Như vậy, nắm được kiến thức thuế thu nhập doanh nghiệp là một việc và việc vận dụng, tính toán, trình bày sao cho hợp lý khoa học là một chuyện khác.
Để làm được bài toán dạng này, thí sinh cần chú ý làm theo các bước sau

Bước 1: Xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế
– Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – chi phí được trừ + thu nhập khác
– Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – thu nhập miễn thuế – chuyển lỗ
– Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp = (thu nhập tính thuế – quỹ nghiên cứu khoa học) x thuế suất

Bước 2: Xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ % phổ thông ( năm 2016 là 20%, năm 2015 là 22% ) (I)

Bước 3: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi (II)

Bước 4: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho thu nhập ở nước ngoài (nếu có) (III)

Bước 5: Tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = (I) – (II) + (III)

Bài tập (đề thi công chức thuế năm 2014):
Theo báo cáo kết quả kinh doanh trong năm 2013 của công ty sản xuất A như sau:
1. Công ty kê khai trên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2013:
– Tổng doanh thu tiêu thụ trong năm chưa có thuế GTGT: 60 tỷ đồng
– Tổng giá giá vốn của sản phẩm tiêu thụ: 29 tỷ đồng
– Chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính: 19 tỷ đồng
– Thu nhập từ hoạt động liên doanh với công ty C ở Việt Nam chưa nộp thuế TNDN: 6 tỷ đồng
2. Qua kiểm tra trực tiếp tại công ty A, cơ quan thuế xác nhận:
– Trong tổng giá vốn của sản phẩm tiêu thụ có 1 tỷ đồng vật tư tổn thất do thiên tai đã được bảo hiểm bồi thường; có 2 tỷ đồng tiền lương công nhân sản xuất đã hoạch toán chi phí nhưng không chi
– Trong chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính có:
+ Thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ: 0,5 tỷ đồng
+ Phần trích khấu hao vượt mức quy định của Bộ Tài Chính: 0,6 tỷ đồng
– Các tài liệu khác công ty kê khai đúng
– Các khoản chi phí của công ty đều có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được thanh toán qua ngân hàng. Công ty không được miễn thuế, giảm thuế TNDN, không có các khoản lỗ phát sinh từ năm trước, không trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
Yêu cầu: Xác định số thuế TNDN mà công ty phải nộp trong năm 2013? Biết rằng, thuế suất thuế TNDN năm 2013 là 25%.