BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2014
—————–

ĐỀ THI KIẾN THỨC CHUNG
(Dành cho chuyên viên và kiểm tra viên thuế,
chuyên viên làm công nghệ thông tin, lưu trữ viên)
Thời gian: 180 phút

Câu 1.
Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà nước về kinh tế?

Câu 2.
Căn cứ vào nội dung kinh tế, những khoản thu ngân sách nhà nước ở nước ta bao gồm những khoản nào? Trong các khoản thu sau đây, hãy chỉ ra một khoản thu không phải của ngân sách nhà nước, giải thích tại sao?
– Thu học phí
– Thu từ cho thuê tài sản nhà nước
– Thu từ viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước cho Chính phủ Việt Nam
– Thu hồi tiền cho vay của Nhà nước (cả gốc và lãi)

Câu 3.
Quyền của cán bộ, công chức được đảm bảo các điều kiện thi hành công vụ được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Câu 4.
Theo Anh/Chị, trong nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tổng cục Thuế có trách nhiệm trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định các loại văn bản nào?

——————